Çevre ve Enerji Verimliliği Hizmetleri

ÇEVRE DENETİMİ

Bu yönetmelikte Çevre Denetimine tabi tesislerin,çevre görevlilerinin,danışman firmaların görev ve sorumlulukları belirtilmiştir.

Denetime Tabi Tesis ve Faaliyetler

 • Belirtilen süreler içinde tesis veya faaliyetler, en az üç çevre görevlisinden oluşan çevre yönetim birimi kurmak ve/veya çevre görevlisi çalıştırmak veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan bu amaçla çevre yönetim hizmeti satın almakla,
 • İlgili mevzuat kapsamında gerekli ölçüm ve analizleri, Bakanlığa ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş özel veya kamu kurum ve kuruluşların laboratuarlarına yaptırmakla,
 • Denetim sırasında çevre denetim görevlisinin tesis veya faaliyetlerin alanlarına girmesini, güvenliğini ve denetim için gerekli görülen personel ve her türlü ekipmanı sağlamakla,
 • Çevre denetim görevlisinin gerekli gördüğü hallerde ve/veya itiraz durumunda ölçüm ve analizlerin giderlerini karşılamakla,
 • Denetim sırasında çevre mevzuatı kapsamında istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen sürede ve eksiksiz olarak sağlamakla,
 • Yıllık iç tetkik programları düzenlemekle ve kendi faaliyet alanına uygun niteliklere sahip bir çevre görevlisi veya çevre yönetim birimi aracılığı ile tesis içi tetkikin faaliyet veya tesisin çalışma ömrü süresince en az yılda bir defa yapılmasını sağlamak, iç tetkik ve analizlerin sonuçlarını dosyalamak ve beş yıl süre ile muhafaza etmekle,
 • Çevre yönetimi hizmeti konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlığı hizmet satın alımı sözleşmesi yapılması durumunda en geç bir ay içerisinde ilgili valiliğe bildirmekle,
 • Çevre yönetimi hizmeti konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarıyla yapılmış olan çevre danışmanlığı hizmet satın alım sözleşmelerinin iptal edilmesi durumunda en geç bir ay içerisinde ilgili valiliğe bildirmekle,
 • Çevre yönetimi hizmeti konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarıyla yapılmış olan çevre danışmanlığı hizmet alım sözleşmelerinin iptal edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde diğer bir yetkilendirilmiş firma ile yeni bir anlaşma yapmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da çevre görevlisi istihdam etmekle,

yükümlüdür.

Çevre görevlilerinin yükümlülükleri

(1) Çevre yönetim birimi ya da tesis veya faaliyette çalışan çevre görevlisi;

a) Tesis veya faaliyet bünyesinde;

 • Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle,
 • Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,
 • Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamakla,
 • Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,
 • Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle,

b) Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,

c) İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmekle,

ç) Bakanlık veya il çevre ve orman müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında;

 • Tesis veya faaliyette hazır bulunmakla,
 • İstenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,

d) Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla, 

yükümlüdür.

Çevre danışmanlık firmalarının yükümlülükleri

(1) Çevre danışmanlık firmaları; 10 uncu maddede belirtilen yükümlülüklere ek olarak;

a) İlgili çevre görevlisinin, hizmet verdiği tesis ve faaliyetlerden;

 • Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alanlar için ayda en az iki,
 • Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alanlar için ayda en az bir,

tam gün çalışmasını sağlamakla,

b) Hizmet alımı sözleşmesi yapılması veya feshedilmesi durumunda, hizmet verdiği tesis veya faaliyeti en geç yirmi iş günü içerisinde yetkili makama bildirmekle,

yükümlüdür.

(2) Çevre danışmanlık firmaları;

a) İstihdam edilen personelin T.C. kimlik numaralarını ve sosyal güvenlik numaralarını on iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmekle,

b) Çevre görevlisi belgesine sahip personelin firmadan ayrılması veya işe başlaması durumunda Bakanlığa on iş günü içerisinde haber vermekle,

c) 9 uncu maddedeki şartların sağlanamaması hâlinde on iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmekle ve söz konusu hükümlere on iş günü içerisinde uymakla,

ç) Firmanın unvanı, adresi ve sahibinin değişmesi hâlinde bu durumu on iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmekle,

d) Kendilerine ait ticari sicil numaralarını Bakanlığa bildirmekle,

e) Yeterlik belgesi alma aşamasında sundukları belgelerde meydana gelecek değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren on iş günü içinde Bakanlığa bildirmekle,

yükümlüdür.

(3) Bakanlıkça firmalara gönderilecek yazılarda, başvuruda beyan ettikleri adres dikkate alınır. Adres değişikliğini on iş günü içinde beyan etmeyen firmanın belge alırken beyan ettiği adresle yapılan yazışmalar firmaya tebliğ edilmiş sayılır.

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

Elektrik, günümüzde küresel ısınmaya neden olan sera gazlarını en çok artıran etkendir. Konutların ve ticari binaların C02 emisyonlarının %50’ye kadar olan bölümü elektrik tüketiminden kaynaklanmaktadır.

Devletler Kyoto Protokolü ile C02 emisyonunun azaltılmasına dair taahhüt ettikleri hedefleri gündemlerine almaya başlamıştır. Bunun ötesinde birçok ülke daha uzun vadeli planlar öngörmektedir.

Tüm dünyada enerji verimliliği ile mali planlar ve vergi planları oluşturulmakta, yapılan yasal düzenlemeler ile yükümlülükleri arttırılmaktadır

Türkiye’de enerji verimliliği kapsamında aşağıdaki kanun ve yönetmelikler yürürlüğe alınmıştır:

 • Enerji Verimliliği Kanunu
 • Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
 • Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik
 • Yenilenebilir Enerji Kanunu

Enerji verimliliğinde en önemli faktör enerji tasarrufudur. Tasarrufta esas olan kalite ve performans düşürmeden kullanılan enerji miktarının en aza indirilmesidir.

Sanayide enerji verimliliğini artırmak için, kontrol sistemleri, yalıtım, yeni teknolojiler ve endüstriyel süreçler, hammadde özellikleri, ürün çeşitleri, iklim şartları ve çevresel etkiler gibi alanlarda çalışmalar yapılmaktadır.

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖLÇÜMLERİ
İşletmelerde makine, araç, ekipman, elektrik panosu üzerinde ve çalışma alanlarında enerji verimliliği ölçümlerini yaparak, raporlamaktayız. Ölçüm konularımız;

 • Bacagazı Analiz Cihazı ile Bacagazı Bileşenlerinin ve Sıcaklığının Ölçülmesi
 • Termal Kamera ile Sıcaklık Ölçümü
 • Ultrasonik Debimetre ile Borularda Hız ve debi Ölçümü
 • Buhar Kapanı Testleri
 • Enerji Analizörü ile Elektrik Enerjisi Analizleri
 • Sularda İletkenlik Tayini
 • İnfrared Sıcaklık Ölçerler ile Düşük ve Yüksek Sıcaklık Ölçümleri
 • Isıl Geçirgenlik Katsayısı Tayini
 • Mekanik Devir ölçümleri
 • Bağııl Nem ve Sıcaklık Ölçümleri
 • Lüksmetre ile Ortam Aydınlatması Ölçümleri
 • Ses Seviyesi Ölçer ile Gürültü Ölçümleri
 • Mekanik Titreşim Ölçümleri

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ANALİZİ
Kuruluşlarda yapılan Etüt Çalışmaları’ndan elde edilen neticelere göre işletmedeki kaynaklar ve enerji tüketen birimler incelemeye alınır. Endüstriyel tesisler veya binalar için enerji nakil hattı ve tesis içi toplam kayıplar analiz edilir

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜD ÇALIŞMALARI
Etüt Çalışmaları; binalarda veya işletmelerde, enerji tasarruf potansiyellerini, enerji atıklarını ve sera gazı emisyonlarını belirlemek, bunlarla ilgili geri kazandırıcı veya önleyici tedbirleri teknik ve ekonomik boyutları ile ortaya koymak için yapılan çalışmalardır.

 

KARBON (AYAKİZİ) HESAPLAMALARININ YAPILMASI
Karbon Ayak İzi; insanların faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın, sera gazı miktarı açısındanölçülmesidir. Birim karbondioksit cinsinden hesaplanır.